Deriv Açyk hasap - Deriv Turkmenistan - Deriv Türkmenistan

Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli


Deriwde hasaby nädip açmaly


Söwda hasaby nädip açmaly


Deriwde hasap açmak prosesi ýönekeý.
  1. Web sahypasyna giriň Deriv ýa-da basyň şu ýere döretmek üçin .
  2. quot; Mugt deno hasaby dörediň quot; düwmesine basyň ýa-da sosial ulgam arkaly hasaba alyň. hasaba alyş sahypasy .
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Enter your Email, check the checkbox and click the "Create demo account" button
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
An email confirmation link will be sent to your email address. Click the "Verify my email" button to confirm
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
You will be shown a new screen to create new demo account, enter your country, password for your account and click "Start trading"
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Congratulations! Your registration for Demo Account is finished!Now you have 10,000 USD for Trading with Demo Account.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Let’s go through the second option, If you want to trade with Real Account, click "Add" as below
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Firstly Choose your Currency, click "Next"
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Enter you Personal Details, click "Next"
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Enter your Address Details and click "Next"
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Read the Term of Use of Derv, check the checkbox and click "Add account" button
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Your Registration for Real Acocunt is finished
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
How to Deposit Money in Deriv

How to Open with Facebook account

Also, you have an option to open your account through web by Facebook and you can do that in just few simple steps:

1. Click on Facebook button at the registration page
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
2. Facebook login window will be opened, where you will need to enter your email address or phone number that you used to register in Facebook

3. Enter the password from your Facebook account

4. Click on “Log In”
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Once you’ve clicked on the “Log in” button, Deriv is requesting access to: Your name and profile picture and email address. Click Continue...
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
After That You will be automatically redirected to the Deriv platform.


How to Open with Google account

1. Google hasaby bilen ýazylmak üçin sahypadaky degişli düwmä basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
2. Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň.

Apple ID bilen nädip açmaly

1. Apple ID bilen ýazylmak üçin sahypadaky degişli düwmä basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
2. Açylýan täze penjirede Apple ID-i giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
3. Soňra Apple ID-iň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Ondan soň, hyzmatdan Apple ID-ä iberilen görkezmelere eýeriň.


Hasap soraglary


Näme üçin hasap açyp bilemok?

Toparymyzyň tejribesine laýyklykda, müşderileriň hasaba alynmagy üçin aşakdaky ölçegleri kesgitledik:

Müşderiler azyndan 18 ýaşynda bolmaly.
Müşderiler Kanadada, Gonkongda, Ysraýylda, Jerside, Malaýziýada, Maltada, Paragwaýda, BAE-de, ABŞ-da ýa-da Maliýe Hereket Iş topary (FATF) tarapyndan strategiki kemçilikler bar diýlip kesgitlenen çäklendirilen ýurtda ýaşap bilmezler.


Şahsy maglumatlarymy nädip üýtgedip bilerin?

Hasabyňyz tassyklanmadyk bolsa, Sazlamalar Şahsy maglumatlaryna girip, adyňyzy, doglan senäňizi ýa-da raýatlygyňyzy üýtgedip bilersiňiz.

Hasap doly tassyklanan bolsa, islenýän üýtgeşmeleri talap edip bilet iberip bilersiňiz. Şahsyýetiňizi we salgyňyzy tassyklaň.


Hasaplarymyň walýutasyny nädip üýtgedip bilerin?

Goýum goýanyňyzdan ýa-da DMT5 hasaby döredeniňizden soň, diňe Müşderi goldawyna ýüz tutup puluňyzy üýtgedip bilersiňiz.

Derime nädip girmeli


Deriv hasabyna nädip girmeli?

  1. Git Deriv web sahypasy
  2. "Giriş" -e basyň.
  3. E-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň.
  4. "Giriş" düwmesine basyň.
  5. “Facebook” ýa-da “Gmail” -e basyň ýa-da quot; Apple quot; Giriş üçin
  6. Paroly ýatdan çykaran bolsaňyz, "Paroly ýatdan çykardyňyz" -a basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Deriw-e girmek üçin web sahypasy girmeli. E-poçta salgysyny we paroly girizmek üçin «Giriş» düwmesine basmaly. Sahypanyň baş sahypasynda hasaba alyş wagtynda görkezen giriş (e-poçta) we parolyňyzy giriziň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Giriş üstünlikli geçensoň. Arasyna geçip bilersiňiz Hakyky hasaby we Demo hasaby.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Söwda etmek isleýän Söwda platformaňyzy saýlaň
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Indi Demo hasaby üçin 10 000 dollar bilen söwda edip bilersiňiz.


“Facebook” -y ulanyp, Deriwde nädip girmeli?

Şeýle hem, Facebook nyşanyna basyp, şahsy Facebook hasabyňyzy ulanyp web sahypasyna girip bilersiňiz. “Facebook” sosial hasaby web we ykjam programmalarda ulanyp bolýar.

1. Facebook düwmesine basyň
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy ýa-da telefon belgiňizi girizmeli bolarsyňyz

3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň

4. "Giriş" düwmesine basyň
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
"Giriş" düwmesine basanyňyzdan soň, Deriv girişi soraýar: Adyňyz, profil suratyňyz we e-poçta salgyňyz. Dowam et ...
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
basyň Ondan soň awtomatiki usulda Deriv platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.

Gmail ulanyp Deriwde nädip girmeli?

1. Gmail hasabyňyz arkaly ygtyýarnama almak üçin Google nyşanyna basmaly.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
2. Açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Ondan soň, hyzmatdan e-poçta salgyňyza iberilen görkezmelere eýeriň. Şahsy Deriv hasabyňyza äkidiler.


Apple ID ulanyp Deriwde nädip girmeli?

1. Apple ID hasaby arkaly ygtyýarnama almak üçin basmaly Apple Ondan soň, hyzmatdan Apple ID-ä iberilen görkezmelere eýeriň. Şahsy Deriv hasabyňyza äkidiler. 3. Soňra Apple ID-iň parolyny giriziň we "Indiki" düwmesine basyň. Indiki giriziň we " Apple ID
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
2. Açylýan täze penjirede logo.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli

Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli


Deriwden parolymy ýatdan çykardym

Dikeltmek üçin Deriv parolyňyzy basyň quot; Paroly ýatdan çykardyňyz quot;
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Şol ýerde, e-poçta salgysynyň hasaba alnandygyny giriziň we quot; Parolymy täzeden dikelt quot; düwmesine basyň:
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Ondan soň, paroly dikeltmek bilen e-poçta alarsyňyz, quot; Parolymy täzeden dikelt quot; düwmesi.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
Täze parolyňyzy girizip, soňra quot; Parolymy täzeden düzmek quot;
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli
basyp boljak sahypa ugradylar. Deriv parolyňyz üýtgedildi! Indi Deriw-e girip bilersiňiz.
Hasaby nädip açmaly we Deriv-e girmeli


Deriv Giriş soraglary


Google / Facebook hasaby parolymy ýatdan çykardym. Deriv hasabyma nädip girip bilerin?

Google / Facebook hasaby parolyňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, Deriv hasabyna girmek üçin Deriv hasabyňyz parolyňyzy täzeden üýtgedip bilersiňiz


Hasabymy nädip ýapyp bilerin?

Hasabyňyzy ýapmazdan ozal açyk ýerleriňizi ýapyň we hasabyňyzdaky ähli serişdeleri yzyna alyň. Ondan soň, haýyşyňyz bilen biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


Näme üçin DMT5 giriş jikme-jikliklerim Deriv giriş maglumatlarymdan tapawutlanýar?

Derivdäki MT5, web sahypamyzda ýerleşdirilmedik özbaşdak söwda platformasydyr. DMT5 giriş maglumatlaryňyz, MT5 platformasyna girmäge mümkinçilik berýär, Deriv giriş maglumatlaryňyz bolsa DTrader we DBot ýaly web sahypamyzda ýerleşdirilen platformalara girmäge mümkinçilik berýär.


DMT5 hasaby parolymy nädip täzeläp bilerin?

DMT5 dolandyryş paneline giriň we şol DMT5 hasabynyň parol düwmesine basyň.


Deriv X parolymy nädip täzeden düzmeli?

Öz sahypaňyza giriň Hasap sazlamalary. "Howpsuzlyk we howpsuzlyk" bölüminde "Parollar" saýlaň. Deriv X parolyňyzy “Söwda paroly” astynda täzeden düzüp bilersiňiz.

Bellik: Söwda parolyňyzyň Deriv MT5 (DMT5) hasabyňyz bilen hem baglanyşyklydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.
Thank you for rating.